• Giełda od kuchni, podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przed przystąpieniem do samodzielnego inwestowania swoich oszczędności na rynku.


  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków jako inwestor indywidualny, doradztwo w zakresie "technicznym", rozwiązywanie często napotykanych problemów.


  • Komentarze do wybranych wydarzeń, ciekawych raportów, komunikatów Spółek z GPW i NC. Monitoring bieżącej sytuacji na rynku giełdowym oraz w gospodarce.


  • Przegląd najciekawszych ofert instytucji finansowych- skierowanych dla inwestorów indywidualnych, połączony z opisem produktu, oraz jego analizą na tle rynku.


  • Forum internetowe dla użytkowników portalu GIEŁDOWIEC.PL. Miejsce do wymiany uwag, sugestii, informacji o Spółkach oraz dyskusji na wybrane tematy.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Leksykon

Akcja - Instrument emitowany przez przedsiębiorstwo będące spółką akcyjną. Nabywca instrumentu staje się współwłaścielem spółki i otrzymuje prawo do udziału w zyskach wypracowywanych przez spółkę w ramach dywidend. Akcja jest dokumentem uprawniającym do pobierania dywidendy.

Analiza techniczna - Badanie przeszłych zmian cen różnych instrumentów z rynku finansowego i na ich podstawie przewidywanie ich przyszłych zachowań. Analizie technicznej podlegają ceny akcji, obligacji, walut, towarów jak również innych nie wymienionych tutaj instrumentów.

Asymilacja - Połączenie dwóch linii notowań tego samego papieru wartościowego, najczęściej akcji nowej emisji lub emisji wcześniejszych (np.imiennych)

Analiza fundamentalna - Badanie zjawisk ekonomicznych i na ich podstawie określanie racjonalnych, ale często subiektywnych wartości instrumentów finansowych. Jeżeli wartości rynkowe są wyższe od określonych za pomocą analizy fundamentalnej wówczas analityk będzie rekomendował sprzedaż instrumentów i odwrotnie. Analizie fundamentalnej mogą podlegać przykładowo przedsiębiorstwa, ale również waluty czy towary.

Bankructwo - sytuacja finansowa osoby fizycznej lub jednostki gospodarującej (dłużnika), polegająca na braku możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli bankructwo przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa, banku, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki ubezpieczeniowej) może być przyczyną wszczęcia postępowania upadłościowego

Biegły rewidend - To osoba fizyczna uprawniona do badania sprawozdań finansowych i wpisana do rejestru biegłych rewidentów.

Cash flow - P/CF Wskaźnik, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji przez cash flow firmy przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten powinniśmy analizować w porównaniu do wskaźnik P/E. Informuje on nas o tym, jaki jest stosunek ceny do wolnej gotówki w firmie. Niskie wartości tego wskaźnika w porównaniu do P/E będą wskazywać, że firma posiada duże oszczędności finansowe dzięki amortyzacji.

Cena emisyjna akcji - Cena, po której spółka emitująca akcje oferuje je nabywcom na rynku pierwotnym. Może być równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji. W przypadku pierwszej emisji akcji przez spółkę, która ma miejsce w chwili zawierania spółki, z reguły wartość nominalna akcji i cena emisyjna akcji są sobie równe. Natomiast w przypadku następnych emisji akcji (podwyższenia kapitału przez spółkę już działającą na rynku) cena emisyjna jest zazwyczaj wyższa od wartości nominalnej akcji, gdyż wartość spółki, przypadająca na jedną akcję, przewyższa z reguły wartość nominalną akcji. Przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji spółka powinna wziąć pod uwagę bieżącą sytuację na rynku kapitałowym (giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku) i określić szanse powodzenia emisji przy danej cenie. Często ostateczna cena emisyjna uzależniona jest od ilości złożonych zleceń na zakup danych akcji.

Day-trading - spekulacja na podstawie dziennych zmian cen

Dogrywka(w systemie kursu jednolitego)- Faza obrotu dodatkowego w trakcie sesji w systemie jednolitym, następująca bezpośrednio po ustaleniu kursów. W czasie jej trwania mogą być składane i realizowane zlecenia kupna i sprzedaży wyłącznie po ustalonym kursie. O realizacji zleceń decyduje kolejność ich składania na wzór notowań ciągłych z tym wyraźnym zastrzeżeniem, że wszystkie transakcje zawierane są na tych samych warunkach cenowych.

Dom maklerski - Podmiot posiadający zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek, a także na zarządzanie portfelem papierów wartościowych i doradztwo inwestycyjne dla swoich klientów

Dopuszczalne wahania kursu (widełki)- Określone dla poszczególnych systemów notowań i typów papierów wartościowych maksymalna zmiana kursu w stosunku do kursu odniesienia. Rozmiary tych wahań zależą również w dużym stopniu od zdarzeń nadzwyczajnych takich jak np., prawo do dywidendy, czy prawo do poboru nowych emisji akcji danej spółki.

Dywidenda- Kwota wypłacana akcjonariuszom, stanowiąca podział zysku spółki (wysokość dywidendy uzależniona jest od zysku wypracowanego w danym okresie). Wypłata może nastąpić w gotówce, w postaci akcji lub jako kombinacja obu form. Akcje imienne mogą posiadać uprzywilejowanie co do należnej wysokości dywidendy. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela skutkuje utratą tego uprzywilejowania. O prawie do dywidendy decyduje fakt bycia posiadaczem akcji spółki która ją wypłaca w konkretnym, określonym dniu, i to niezależnie od czasu jak długo posiada się te akcje. Nabycie prawa do wypłaty dywidendy, oznacza jego zachowanie nawet w przypadku, gdy dokona się zbycia akcji z których ona przysługuje, w kolejnym dniu, następującym bezpośrednio po dniu w którym nabyto to prawo. W związku z tym, że rozliczanie praw własności do akcji przebiega w Polsce według schematu T+3, aby nabyć prawo do dywidendy należy nabyć dane akcje najpóźniej trzeciego dnia sesyjnego przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Dźwignia finansowa - Narzędzie, dzięki któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacznie większej wartości, relacja pomiędzy kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym przez firmę a wartością zainwestowanego kapitału.

Hossa ( rynek byka)- Długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku, której zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcji

Index giełdowy - Miernik zmian cen papierów wartościowych obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę. Na WGPW funkcjonują zasadniczo dwa typy indeksów, indeksy główne i indeksy branżowe. Pierwsze z nich to WIG, WIG20, MIDWIG, WIRR , TECHWIG, NIF. Drugie zaś to, WIG Banki, WIG Budownictwo, WIG Informatyka, WIG Spożywczy i WIG Telekomunikacja. Podobnie też polski rynek pozagiełdowy CTO posiada własny indeks ITO. Indeks Centralnej Tabeli Ofert, obejmujący spółki notowane na CTO.

Instrument pochodny - Instrument, którego wartość zależy od ceny innego instrumentu, na który został on wystawiony. Instrumentem ten nazywamy instrument bazowy i może być nim przykładowo akcja, indeks giełdowy, obligacja, towar. Wśród bogatej gamy różnorodnym instrumentów pochodnych najpopularniejsze są kontrakty futures i opcje. Z ich budowy wyprowadzone zostały pozostałe instrumenty tego charakteru

Kontrakt futures - Kontrakt zawarty pomiędzy dwoma podmiotami dający kupującemu obowiązek nabycia (bądź otrzymania/pokrycia pieniężnego ekwiwalentu) instrumentu bazowego w określonym czasie, po cenie ustalonej w kontrakcie, a sprzedającemu obowiązek sprzedaży (bądź otrzymania/pokrycia pieniężnego ekwiwalentu) instrumentu bazowego w określonym czasie, po cenie ustalonej w kontrakcie.

Kurs ciągły - Występuje na większości giełd światowych i polega na bieżącym kojarzeniu ofert kupna i sprzedaży. Wynikiem tego są zmieniające się ceny instrumentów w określonych godzinach trwania notowań.

Kurs jednolity(ang fixing)- Występuje on na niektórych giełdach i często ustalany jest dla akcji spółek o mniejszej płynności. W ciągu jednej sesji raz bądź kilka razy giełda ustala w określonych godzinach jeden kurs transakcyjny, który wynika z podanych wcześniej ofert kupna i sprzedaży. Kurs jednolity ustalany jest tak aby zapewniać największy obrót.

Kurs odniesienia(w systemie kursu jednolitego) - Cena danego papieru wartościowego ustalona na ostatniej sesji, w czasie której był on notowany dla papierów wartościowych notowanych w obu systemach notowań - kurs ustalony tego samego dnia w systemie jednolitym dla papierów wartościowych notowanych wyłącznie w systemie ciągłym - kurs ostatni na poprzedniej sesji.

Kurs otwarcia - Kurs ustalony na podstawie zleceń przyjętych przed otwarciem sesji giełdowej przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących w systemie kursu jednolitego w przypadku niemożliwości ustalenia kursu otwarcia, za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji

Kurs zamknięcia - Kurs ostatniej transakcji danym instrumentem finansowym na sesji

Limit aktywacji - Zlecenie z limitem lub bez limitu ceny. Pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynkowy określonego w zleceniu poziomu

Notowanie - Oficjalna lub nie, cena czy kurs na określonym rynku, np. oficjalne notowanie waluty na rynku wekslowym, bądź papierów wartościowych.

Obligacja - Rodzaj papieru wartościowego przynoszący posiadaczowi z góry określony dochód. Stanowi dowód wierzytelności stwierdzający prawo posiadacza obligacji do otrzymania od wystawcy tej obligacji w określonym terminie i trybie zwrotu pożyczki (wykupu obligacji) oraz określonego dochodu w postaci odsetek lub premii.

Obligacja zamienna - Obligacja, która uprawnia nabywcę do zamiany jej na akcje na wcześniej określonych warunkach. Oprocentowanie takich obligacji ze względu na korzyść w postaci możliwości dokonania zamiany jest niższe.

Papier wartościowy - Dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (w Polsce także świadectwa udziałowe programu NFI) i losy loteryjne.

Prawo do akcji (PDA) - Instrument, który uprawnia do zamiany jego na akcje spółki. W Polsce często towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje również prawa do akcji. Na rynku wtórnym pojawiają się one w kilka do kilkunastu dni po przeprowadzeniu oferty publicznej przez spółkę. W związku z tym, że na debiut akcji nowych emisji na rynku wtórnym inwestorzy czekają często dość długo (dłużej niż 2 miesiące), wcześniejsze wejście na giełdę praw do akcji umożliwia im wcześniejszą sprzedaż nabytych w ofercie publicznej akcji i uzyskanie gotówki.

Prawo poboru - Instrument, który jest powiązany z akcją. Jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w firmie i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emisji w określonej proporcji po cenie emisyjnej. Po przyznaniu prawa poboru notowane są na giełdzie w określonym czasie.

Prospekt emisyjny - Dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu

Rachunek inwestycyjny - Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służą do ewidencjonowania deponowanych przez klienta papierów wartościowych i środków pieniężnych oraz rozliczania dokonywanych za pośrednictwem Biura Maklerskiego transakcji i wykonywania innych zleconych przez klienta czynności.

Rada nadzorcza - Organ wybrany przez udziałowców, sprawujący nadzór nad prowadzeniem i zarządzaniem oraz nad ogólnym stanem rzeczy w spółce.

Rynek notowań - Segment rynku giełdowego wyróżniający się odrębnymi warunkami dopuszczeń. Na giełdzie warszawskiej istnieją rynki: podstawowy, równoległy oraz wolny. Dodatkowo, świadectwa NFI notowane są na odrębnym rynku NFI. Na giełdzie warszawskiej istnieją rynki: podstawowy, równoległy oraz wolny. Dodatkowym segmentem rynku giełdowego dla spółek tzw. nowej ekonomii jest rynek SiTech. Są na nim reprezentowane niejako dodatkowo tylko, spółki notowane na wszystkich trzech w/w rynkach. O kwalifikowaniu akcji danej spółki do właściwego rynku decydują wartość akcji, które mają być dopuszczone do obrotu wartość księgowa spółki wartość akcji które zostały dopuszczone do obrotu i są w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na WZA liczba akcjonariuszy posiadających akcje, które zostały dopuszczone do obrotu i okres za który emitent musi ogłosić publicznie zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe. Dodatkowo, na odrębnych rynkach notowane są NFI, Kontrakty terminowe oraz Warranty, do których nie stosuje się wymienionych wyżej kryteriów. Faktycznie znaczenie trzech dotychczas podstawowych segmentów rynku, po zmianach wywołanych WARSETem spadło i ma już raczej drugorzędne znaczenie dla zwykłego inwestora. Główna uwaga koncentruje się bowiem na systemach notowań a co za tym idzie na ocenie płynności obrotu akcjami danej spółki.

Rynek pierwotny - Jest to część rynku kapitałowego, na której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom. Przykładem rynku pierwotnego jest w Polsce publiczna oferty sprzedaży nowych akcji

Rynek podstawowy - Segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in. większym kapitałem i dłuższym okresem działalności

Rynek wtórny - Jest to właściwa część rynku kapitałowego, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Przykładem rynku wtórnego jest rynek Giełdy Papierów Wartościowych.

Sesja giełdowa - Określony przedział czasu, w którym mogą być zawierane transakcje na giełdzie. Na giełdzie warszawskiej sesje odbywają się regularnie w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00

Spółka akcyjna - Spółka handlowa, której kapitał zakładowy (kapitał akcyjny) podzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową wyposażoną w osobowość prawną, a więc działa pod własną firmą i odpowiada wobec osób trzecich całym swoim majątkiem.

Spółka giełdowa - Spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego.

System kursu jednolitego - System zawierania transakcji, w którym wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie

System notowań ciągłych - System umożliwiający zawieranie transakcji na dany papier wartościowy na jednej sesji po różnych cenach

Transakcja giełdowa - Zawarta na giełdzie, zgodnie z przepisami giełdowymi, umowa sprzedaży dopuszczonych do obrotu giełdowego papierów wartościowych, praw z nich albo innych instrumentów finansowych

Transakcja pakietowa - Transakcja giełdowa zawierana poza sesją, której minimalną wielkość (pakiet) określa regulamin giełdy. Może być zawierana zarówno przed wprowadzeniem papieru wartościowego do obrotu giełdowego jak i po jego wprowadzeniu

Zawieszenie notowań - Tymczasowe zaprzestanie ustalania ceny na dany papier wartościowy danego emitenta na określony czas, na jego wniosek lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu

Zlecenie ciągłe - Zlecenie na realizację transakcji papierami wartościowymi, które zachowuje ważność do chwili zrealizowania lub anulowania zlecenia.

Zlecenie maklerskie - Zlecenie wystawiane przez członka giełdy na podstawie zlecenia klienta

Zlecenie stop - Zlecenie, zawierające restrykcje dotyczące wykonania transakcji. Kiedy rynek osiągnie cenę wyznaczoną przez klienta, zlecenie zostanie wykonane.

Zlecenie rynkowe - Zlecenie, które będzie zrealizowane pod najlepszej cenie w momencie pojawienia się na parkiecie giełdy.